نام و نام خانوادگی: محسن پورکیانی
سمت سازمانی: مدیر عامل
تلفن: 29461500
فاکس: 29469090-93
پست الکترونیکی: pourkiani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای مجید علی پناهی
سمت سازمانی: رییس هیات مدیره
تلفن: 29461545-29461516
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: alipanahi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای مجید نادری
سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
تلفن: 29461520
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: Naderi@Bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آقای حمیدرضا توسلی
سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
تلفن: 2946154-29461516
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: Tavasoli@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: غلامحسین آقاخانی
سمت سازمانی: معاونت بازاریابی و فروش
تلفن: 29462550
فاکس: 88803768
پست الکترونیکی: aghakhani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: مختار ناصری
سمت سازمانی: مدیریت فروش بیمه های زندگی
تلفن: 29463082
فاکس:
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: عبداله قره باغیان
سمت سازمانی: شورای فنی
تلفن: 4- 8803773
فاکس: 2- 8803771
پست الکترونیکی: ShorayeFani@BimehAlborz.IR
نام و نام خانوادگی: مهدی شریعتی دهاقاتی
سمت سازمانی: مدیریت بازرسی
تلفن: 88890731
فاکس: 88890731
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: امیر میرزایی
سمت سازمانی: مدیریت حسابرسي داخلی و تطبیق مقررات
تلفن: 88916891
فاکس: 88916890
پست الکترونیکی: Mirzaei@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: حامد عابدینی
سمت سازمانی: مدیریت دفتر مدیر عامل و هیات مدیره
تلفن: 29461555
فاکس: 29469090-93
پست الکترونیکی: abedini@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد صفرزاده
سمت سازمانی: معاونت فنی
تلفن: 88803776-7
فاکس: 88803771-2
پست الکترونیکی: Safarzadeh@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امير ساسان ترابي زاده
سمت سازمانی: معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
تلفن: 88906755
فاکس: 88899880
پست الکترونیکی: Torabizadeh@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امیرارسلان افراسیابی
سمت سازمانی: مديريت سرمایه انسانی
تلفن: 29461400
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: Afrasiabi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سیروس رضایی لیماهی
سمت سازمانی: مدیریت ارزیابی و پایش ریسک
تلفن: 29462080
فاکس: 29469922
پست الکترونیکی: Rezaei@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سعيد حاجيان
سمت سازمانی: مديريت امور شعب و شبکه فروش
تلفن: 29461350
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: hajian@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد غلامزاده
سمت سازمانی: مديريت امور مالی
تلفن: 29461300
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: gholamzade@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد احمدآبادی
سمت سازمانی: مديريت سرمايه گذاری و امور سهام
تلفن: 88916893
فاکس: 88918086
پست الکترونیکی: Ahmadabadi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سيد محمود آرامون
سمت سازمانی: مديريت پشتیبانی و ساختمان
تلفن: 88803789
فاکس: 88803789
پست الکترونیکی: Aramoon@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سید حسن نبوی
سمت سازمانی: مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن: 29461100
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: Nabavi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: نصرت اله محمدی
سمت سازمانی: مديريت روابط عمومي و بین الملل
تلفن: 29461050
فاکس: 29469990-93
پست الکترونیکی: Mohammadi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: نرگس سهرابی
سمت سازمانی: مدیریت برنامه ریزی و بودجه
تلفن: 88908212
فاکس: 88905268
پست الکترونیکی: sohrabi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: آرش طاهری
سمت سازمانی: مديريت فناوری اطلاعات
تلفن: 88906755
فاکس: 88899880
پست الکترونیکی: taheri@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: علیرضا مقرب
سمت سازمانی: مديريت بیمه های آتش سوزی
تلفن: 88803801-2
فاکس: 88803808
پست الکترونیکی: Mogharrab@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا توکلی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های خودرو
تلفن: 88803773
فاکس: 88803772
پست الکترونیکی: M.tavakoli@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عليرضا پورحسن
سمت سازمانی: مديريت بیمه های اتكايی
تلفن: 88916880
فاکس: 88916881
پست الکترونیکی: PourHassan@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سحر کمال خانی
سمت سازمانی: مدیریت تحقیق و توسعه
تلفن: 88915731
فاکس: 88905268
پست الکترونیکی: kamalkhani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد عابدی جعفری
سمت سازمانی: مديريت بیمه های مهندسی و انرژی
تلفن: 88803790
فاکس: 88803795
پست الکترونیکی: abedi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عزیز مهریاری لیما
سمت سازمانی: مديريت بیمه های باربری
تلفن: 88803852
فاکس: 88803851
پست الکترونیکی: mehryari@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد پوررحیمی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های اشخاص
تلفن: 88902784
فاکس: 88907948
پست الکترونیکی: pourrahimi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا معینی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های مسئولیت
تلفن: 88910830
فاکس: 88910830
پست الکترونیکی: Moeini@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: علی فرزین
سمت سازمانی: مديريت بیمه های زندگی
تلفن: 88910840
فاکس: 88803805
پست الکترونیکی: Farzin@bimehalborz.ir

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.