نام و نام خانوادگی: سيد رسول تاجدار
سمت سازمانی: مدیر عامل
تلفن: 29461500
فاکس: 26410841
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: عبداله قره باغیان
سمت سازمانی: شورای فنی
تلفن: 4- 8803773
فاکس: 2- 8803771
پست الکترونیکی: ShorayeFani@BimehAlborz.IR
نام و نام خانوادگی: مجید نادری
سمت سازمانی: معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
تلفن: 021-29461520
فاکس: 26410841
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: احمد صفرزاده
سمت سازمانی: معاونت فنی
تلفن: 88803776-7
فاکس: 88803771-2
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: نصرت اله محمدی
سمت سازمانی: مديريت روابط عمومي و بین الملل
تلفن: 29461050
فاکس: 29461079
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: امير ساسان ترابي زاده
سمت سازمانی: معاونت برنامه ریزی و فناوری
تلفن: 88906755
فاکس: 88899880
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: علی فرزین
سمت سازمانی: مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
تلفن: 88910840
فاکس: 88803805
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: امیرارسلان افراسیابی
سمت سازمانی: مديريت سرمایه انسانی
تلفن: 29461400
فاکس: 26410848
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمد غلامزاده
سمت سازمانی: مديريت امور مالی
تلفن: 29461300
فاکس: 26410845
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: جواد وكيلی
سمت سازمانی: مديريت سرمايه گذاری
تلفن: 88916893
فاکس: 88918086
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: حميد جولايي
سمت سازمانی: مديريت امور نمايندگان
تلفن: 29461150
فاکس: 26410858
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: سيد محمود آرامون
سمت سازمانی: مديريت ساختمان و پشتیبانی
تلفن: 88803789
فاکس: 88803789
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: سید حسن نبوی
سمت سازمانی: مدیریت امور حقوقی
تلفن: 29461100
فاکس: 26410857
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: امیر میرزائی
سمت سازمانی: مدیریت برنامه ریزی و تحلیل نظامها
تلفن: 88908212
فاکس: 88905268
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: سيد منصور نقيبی
سمت سازمانی: مديريت فناوری اطلاعات
تلفن: 88906755
فاکس: 88899880
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: علیرضا مقرب
سمت سازمانی: مديريت بیمه های آتش سوزی
تلفن: 88803801-2
فاکس: 88803808
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمدرضا توکلی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های خودرو
تلفن: 88803773
فاکس: 88803772
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: عليرضا پورحسن
سمت سازمانی: مديريت بیمه های اتكايی
تلفن: 88916880
فاکس: 88916881
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: سحر کمال خانی
سمت سازمانی: مدیریت تحقیق و توسعه
تلفن: 88899988
فاکس: 88918150
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: مسعود قراگوزلو
سمت سازمانی: مديريت بیمه های مهندسی
تلفن: 88803790
فاکس: 88803795
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: عزیز مهریاری لیما
سمت سازمانی: مديريت بیمه های باربری
تلفن: 88803852
فاکس: 88803851
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمد پوررحیمی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های اشخاص
تلفن: 88902784
فاکس: 88907948
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمدرضا معینی
سمت سازمانی: مديريت بیمه های مسئولیت
تلفن: 88910830
فاکس: 88910830
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: غلامحسین آقاخانی
سمت سازمانی: مديريت توسعه بازار و امور مشتریان
تلفن: 88803830
فاکس: 88803830
پست الکترونیکی:

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.