16205
1
مصوبات شوراي عالي بيمه
بر اساس محتوا و مضمون «قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري» آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه در شورايعالي بيمه به تصويب مي رسد ابزار اساسي براي تنظيم و هدايت صنعت بيمه در ايران است. از اين زاويه شورايعالي بيمه مرجع تقنيني صنعت بيمه بوده و مي‌توان مصوبات ان را تأثيرگذارترين عامل در وضعيت اين بخش از اقتصاد كشور دانست .
1394/01/31
Powered by DorsaPortal