عملكرد بيمه گري مستقيم و اتكايي
عملكرد بيمه گري مستقيم و اتكايي رشته بيمه اي-1395/12/30
مبالغ ميليون ريال
شرح
حق بيمه
مستقيم
حق بيمه
غير مستقيم
جمع قبولي اتكايي جمع كل
تعداد 
بيمه نامه صادره
عمراندوخته دار وپوششهاي تكميلي
            76,029
          480,338
           556,368
                    -  
              556,368
            399,385
عمر غير اندوخته دار
          189,674
          781,390
           971,064
                    -  
              971,064
                7,341
جمع زندگي
          265,703
       1,261,728
        1,527,432
                    -  
           1,527,432
            406,726
باربري
            81,866
          229,348
           311,215
            19,059
              330,274
              35,143
آتش سوزي
          158,764
          879,939
        1,038,702
            66,808
           1,105,510
            425,193
حوادث
            51,252
            96,714
           147,966
                    -  
              147,966
              48,165
حوادث سرنشين (راننده)
            50,967
          440,863
           491,830
                    -  
              491,830
            963,144
بدنه اتومبيل
          143,339
          853,481
           996,820
              2,354
              999,174
            203,555
ثالث اجباري
          339,212
       4,713,477
        5,052,689
                    -  
           5,052,689
            963,144
مازاد ثالث
            19,346
          238,274
           257,620
                    -  
              257,620
 
درمان
          351,256
       5,824,554
        6,175,810
                    -  
           6,175,810
              26,594
درمان سرطان (اميد آفرين)
              5,860-
                 580
              5,279-
                    -  
                  5,279-
                1,306
كشتي
            29,941
            87,766
           117,707
            42,968
              160,675
                   402
هواپيما
            11,708
          281,440
           293,148
            19,771
              312,919
                   225
مهندسي
          149,266
          406,464
           555,730
            39,334
              595,064
                3,589
پول
              1,536
              4,975
               6,511
                 205
                  6,716
                   218
مسئوليت
            57,243
       1,165,499
        1,222,742
                 418
           1,223,160
            113,728
اعتبار
                    -  
                    -  
                    -  
                    -  
                        -  
                      -  
نفت وانرژي
          365,582
            31,838
           397,420
            99,262
              496,682
                     40
p & I
                    -  
                    -  
                    -  
                    -  
                        -  
                      -  
ساير
                     5-
                   35-
                   40-
                 789
                     749
                      -  
جمع غير زندگي
       1,805,412
     15,255,178
      17,060,590
          290,968
         17,351,558
         2,784,446
جمع كل رشته ها
       2,071,115
     16,516,907
      18,588,022
          290,968
         18,878,990
         3,191,172 حق بيمه اتكايي واگذاري 1395/12/30
مبالغ ميليون ريال
شرح حق بيمه
اتكايي واگذاري اجباري
حق بيمه
اتكايي واگذاري اختياري
جمع
عمراندوخته دار وپوششهاي تكميلي                     229,829                                  -              229,829
عمر غير اندوخته دار                     242,766                                   3            242,769
جمع زندگي                     472,595                                   3            472,598
باربري                       46,682                          19,620              66,302
آتش سوزي                     155,805                        128,740            284,545
حوادث                       22,195                                  -                22,195
حوادث سرنشين (راننده)                       73,775                                  -                73,775
بدنه اتومبيل                     149,523                                  -              149,523
ثالث اجباري                     757,903                                  -              757,903
مازاد ثالث                       38,643                                  -                38,643
درمان                     926,372                            2,189            928,561
درمان سرطان (اميد آفرين)                            792-                                  -                     792-
كشتي                       17,656                          21,235-                3,579-
هواپيما                       43,972                        179,584            223,556
مهندسي                       83,360                        120,138            203,498
پول                            971                                  -                     971
مسئوليت                     183,411                            6,844            190,255
اعتبار                               -                                    -                        -  
نفت وانرژي                       59,613                        123,173            182,786
p & I                               -                                    -                        -  
ساير                               -                                    -                        -  
جمع غير زندگي                  2,559,089                        559,053         3,118,142
جمع كل رشته ها                  3,031,684                        559,056         3,590,740
 
2703 تعداد بازدید :
1396/10/02 تاریخ ثبت :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal