راهنماي خريد و مراحل صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي۱-مراجعه بيمه گذار به واحد صدور (براي بار اول ) و براي تمديد براساس تشخيص واحد سرپرستي يا ارسال فكس
۲-درصورت نيازبه بازديد هماهنگي جهت بازديد كارشناس اين شركت
۳-اخذ گزارش درصورت تاييد اقدام براي صدور ودرصورت عدم پذيرش ريسك اعلام به بيمه گذارومختومه نمودن درخواست
۳-تهيه پيش نويس بيمه نامه
۴-اخذ مجوزهاي لازم
۵-صدور بيمه نامه
۶- اخذ امضا بيمه نامه
۷- دريافت حق بيمه
۸-رسيد چاپي حق بيمه
۹-تفكيك وارسال بيمه نامه ورسيد حق بيمه
۱۰-ارائه بيمه نامه ورسيد به بيمه گذار

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.