شرايط پرداخت خسارت بيمه هاي آتش سوزي


۱ . احراز و شناسائي بيمه نامه و اعتبار آن
۲ . انطباق محل مورد بيمه با محل حادثه و موارد بيمه شده با موارد خسارت ديده
۳ . تعيين علت حادثه و خطر منجر به حادثه و انطباق با پوشش هاي خريداري شده
۴ . تعيين ذينفعان بيمه نامه كه مي تواند بيمه گذار و يا اشخاص ثالث باشند.
۵ . دريافت رسيد تسويه يا رضايت نامه كتبي خسارت از بيمه گذار و ذينفعان بيمه نامه

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.