نحوه پرداخت و مهلت اعلام خسارت بيمه هاي آتش سوزي


۱ . اعلام خسارت كتبي بيمه گذار كه حداكثر مي تواند پس از ۵ روز از حادثه باشد. اعلام خسارت بايد شامل شماره بيمه نامه ، نام و نام خانوادگي ، نشاني محل مورد بيمه و شماره تماس جهت هماهنگي براي بازديد باشد.
۲ . دستور انتخاب كارشناس و احيانا" صدور حكم براي بازديد
۳ . تشكيل پرونده اوليه كه شامل پيشنهاد اوليه ، بازديد اوليه و بيمه نامه ، الحاقيه و ضمائم آن براي مطالعه كارشناس باشد.
۴ . بازديد از خسارت كه شامل تهيه عكس و احيانا" فيلم ، تعيين علت و تاريخ حادثه ، تعيين مقدار و ميزان خسارت وارده همراه با تهيه صورتجلسه خسارت با بيمه گذار .
۵ . تهيه مدارك و اسناد مورد نياز جهت ارزيابي خسارت و مدارك از مراجع ذيصلاح
۶ . تهيه گزارش نهائي خسارت ، محاسبه و صورتجلسه شوراي خسارت و مصوبات مربوطه در صورت نياز ( آئين نامه حدود و اختيارات).
۷ . صدور حواله يا تائيديه خسارت ، صدور چك يا تعيين شماره شبا جهت واريز به حساب
۸ . رسيد تسويه يا رضايت نامه كتبي خسارت

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.