مدارك مورد نياز پرونده خسارت بيمه هاي آتش سوزي


۱ . تصوير پيشنهاد اوليه صدور
۲ . تصوير بازديد اوليه صدور
۳ . تصوير بيمه نامه و الحاقيه هاي منضم
۴ . تصوير رسيد وصول حق بيمه
۵ . اعلام خسارت بيمه گذار
۶ . ثبت و انتخاب كارشناس
۷ . بازديد اوليه خسارت و گزارش مقدماتي
۸ . صورت ريز موارد خسارت ديده از طرف بيمه گذار
۹ . صورتجلسه بازديد نهائي همراه با موارد ريز خسارت ديده
۱۰ . اسناد و مدارك مورد نياز جهت برآورد خسارت
۱۱ . اسناد ومدارك مورد نياز فعاليت بيمه گذار
۱۲ . استعلام از شركتهاي بيمه و ساير مراجع ( آتش نشاني ، هواشناسي ، ژئوفيزيك و...)
۱۳ . گزارش نهائي كارشناس در برآورد خسارت
۱۴ . برگ محاسبه خسارت
۱۵ . صورتجلسه شوراي فني خسارت در صورت نياز و مصوبات مورد نياز مطابق آئين نامه حدود اختيارات
۱۶ . حواله خسارت
۱۷ . برگ تسويه خسارت
۱۸ . نامه تعيين سهم بيمه گر دوم در صورت وجود
۱۹ . ارجاع پرونده به امور حقوقي در صورت وجود مقصر حادثه جهت بازيافت

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.