نحوه محاسبه و قابليت مقايسه حق بيمه هاي آتش سوزي


بيمه نامه هاي صادره دراين مديريت به روشهاي ذيل صادر مي گردد:

۱-بيمه نامه هاي يكساله : كه ازضرب سرمايه در نرخ آصا (درصورت داشتن خطر اضافي نرخ مورد نظر اضافه مي گردد)تقسيم بر۳۶۵۰۰۰ بدست مي آيد
۲-بيمه نامه هاي بلند مدت :كه براي موارد بيش از يكسال اخذ مي گردد وتعداد سال هاي صدور به آيتم موارد فوق اضافه مي گردد۰
۳-بيمه نامه هاي كوتاه مدت وروزشمار: كه براي موارد زير يكسال براساس قوانين شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه مي گردد

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.