مراحل اجرائي صدور بيمه نامه عمر انفرادي ۱.درخواست بيمه گذار/بيمه شده
۲.تكميل فرم پيشنهادتوسط بيمه گذار/بيمه شده
۳.بررسي اوليه فرم پيشنهادوسوالات پزشكي توسط كارشناس واحدصدور
۴نظريه پزشك معتمددرصورت نياز
۵.اظهارنظرنهايي كارشناس جهت صدورياعدم صدور
۶.صدوربيمه نامه ودريافت حق بيمه

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.