نحوه پرداخت خسارت بيمه نامه عمر و حوادث


بيمه گر بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت ، حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز ،مدارك را بررسي و نتيجه را اعلام ،و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلايل به طور مكتوب به بيمه‌گذار يا ذي نفع اعلام ، و در صورت قبول خسارت ، آن را پرداخت نمايد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.