مهلت اعلام خسارت بيمه نامه عمر و حوادث درصورت وقوع خطرات موضوع بيمه نامه عمر:

مراتب را به صورت كتبي دراولين فرصت وحداكثر ظرف مدت ۱۵ روزازتاريخ وقوع خطر،فوت را به بيمه گر اطلاع داده و اسناد و مدارك مثبته در اختيار وي قرار دهد.

در صورت وقوع حادثه :
الف:به محض وقوع حادثه غير از فوت ، بيمه‌شده موظف است به پزشك مراجعه و دستور هاي وي را رعايت نمايد و بيمه‌شده يا بيمه‌گذار موظفند حداكثر ظرف پانزده روز بعداز وقوع حادثه، مراتب را كتباً به اطلاع بيمه گر برسانند.
ب : در صورت فوت بيمه‌شده، بيمه‌گذار و يا ذي نفع بايد در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ اطلاع از فوت بيمه‌شده مراتب را كتباً به اطلاع بيمه گر برسانند.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.