مدارك لازم براي تكميل پرونده خسارت



الف) مدارك مثبته در صورت وقوع خطر فوت
نامه اعلام خسارت بيمه گذار /معرف / ذينفع .
گزارش مشروح حادثه كه‌توسط مراجع ذي‌صلاح انتظامي يا قضايي تنظيم و تاييدگرديده و نام بيمه شده و تاريخ دقيق وقوع حادثه در آن ذكر شده باشد . (ممهور به مهر مراجع ذي صلاح ) .
گزارش مشروح حادثه با ذكر نام بيمه شده و تاريخ وقوع حادثه كه در محل كار تنظيم و به تاييد كارشناس وزارت كار يا سازمان تامين اجتماعي و يا واحد ايمني و بهداشت كار بيمه‌گذار رسيده باشد.
گزارش وكروكي نيروهاي انتظامي درخصوص تصادفات و سوانح رانندگي .
استشهاد محلي تنظيمي مبني بر شرح حادثه با ذكر نام بيمه شده و تاريخ دقيق وقوع حادثه و آدرس و شماره تلفن شهود كه به تاييد شوراي محل / مسجد محل / مقامات انتظامي رسيده باشد .
رأي مقامات انتظامي‌وقضايي مبني‌برمقصرنبودن بيمه‌شده درخصوص حوادث ناشي از نزاع و درگيري.
گواهي پزشك معالج مبني بر علت فوت .
گواهي پزشك قانوني مبني بر علت فوت .
رأي نهايي دادگاه مبني بر علت تامه فوت ( برحسب مورد) .
گزارش معاينه جسد( برحسب نياز) .
تصوير خلاصه رونوشت وفات .
تصوير جواز دفن ( پروانه دفن ) .
تصوير كليه صفحات شناسنامه باطل شده وكارت ملي متوفي .
گواهي حصر وراثت كه درآن سهم الارث هر يك از وراث قانوني مشخص شده باشد .( با ارزش نامحدود و يا برابر با سرمايه فوت ) و يا اصل فرم تعيين ذينفع تكميل شده توسط بيمه شده (ممهور به مهر بيمه گذار).
تصوير كليه صفحات شناسنامه وراث قانوني طبق گواهي حصر وراثت و يا ذينفهاي مشخص شده در فرم تعيين ذينفع .
تصوير گواهينامه رانندگي متناسب باوسيله نقليه معتبر در زمان وقوع فوت (در صورتي‌كه بيمه‌شده رانندگي وسيله نقليه را به‌عهده داشته است)
تصوير كليه صفحات گذرنامه متوفي كه در آن تاريخ ورود و خروج از كشور قيد شده باشد .
گواهي شهادت متوفي .(در صورت فوت بيمه شده در عتبات عاليات) .
تصوير ليست كسور حق بيمه بازنشستگي درماه فوت بيمه شده / ماه قبل از آن .
تصوير ليست كسورحق بيمه بازنشستگي در زمان شروع پوشش بيمه اي بيمه شده .
حكم كارگزيني /قرارداد كاري / فيش حقوقي بيمه شده در ماه وقوع خطر
حكم كارگزيني /قرارداد كاري / فيش حقوقي بيمه شده در زمان شروع پوشش بيمه اي بيمه شده .
حكم بازنشستگي / از كارافتادگي دائم و كامل بيمه شده‌كه تاريخ بازنشستگي / از كار افتادگي وي در آن درج شده باشد .

ب)مدارك لازم برحسب نياز براي پرونده غرامت نقص عضو/ازكارافتادگي دائم كامل يا جزئي
/ جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه (انفرادي – گروهي )
نامه اعلام خسارت بيمه گذار /بيمه شده / معرف .
گزارش‌مشروح حادثه كه‌توسط مراجع ذي‌صلاح انتظامي يا قضايي تنظيم وتاييد گرديده و نام بيمه شده و تاريخ دقيق وقوع حادثه در آن ذكر شده باشد.( ممهور به مهر مراجع مذكور)
گزارش وكروكي نيروهاي انتظامي درخصوص تصادفات و سوانح رانندگي .
گزارش مشروح حادثه با ذكر نام بيمه شده و تاريخ وقوع حادثه كه در محل كار تنظيم و به تاييد كارشناس وزارت كار يا سازمان تأمين اجتماعي و يا واحد ايمني و بهداشت كار بيمه‌گذار رسيده باشد.(براي حوادث ناشي از كار )
استشهاد محلي تنظيمي مبني بر شرح حادثه با ذكر نام بيمه شده و تاريخ دقيق وقوع حادثه و آدرس و شماره تلفن شهود كه به تاييد شوراي محل /مسجد محل /مقامات انتظامي رسيده باشد .
رأي مقامات انتظامي و قضايي مبني بر مقصرنبودن بيمه شده در خصوص حوادث ناشي از نزاع و درگيري.
گواهي اولين مرجع درماني كه بيمه شده بلافاصله پس از مصدوميت به آن مراجعه نموده است .
گواهي پزشك معالج مبني برخاتمه معالجات وتاييد نقص عضو به انضمام سوابق پزشكي ، كليه راديوگرافيها و MRI انجام شده .(مرتبط با موضوع بيمه نامه )
تصوير شناسنامه / كارت ملي بيمه شده .
تصويرگواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه و معتبر در زمان وقوع حادثه .(در صورتي كه بيمه شده رانندگي وسيله نقليه را به عهده داشته است .
تصوير ليست كسور حق بيمه بازنشستگي درماه وقوع حادثه / ماه قبل از آن .
تصوير ليست كسورحق بيمه بازنشستگي در زمان شروع پوشش بيمه اي بيمه شده .
حكم كارگزيني /قرارداد كاري / فيش حقوقي بيمه شده در ماه وقوع حادثه .
حكم كارگزيني /قرارداد كاري / فيش حقوقي بيمه شده در زمان شروع پوشش بيمه اي بيمه شده .
حكم بازنشستگي بيمه شده كه تاريخ بازنشستگي وي در آن درج شده باشد .

 

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.