مدارك لازم و اصطلاحات پرداخت خسارت درمان گروهي


مدارك مورد نياز :

مدارك لازم جهت پرداخت هزينه هاي بيمارستاني
 
الف - نامه بيمه گذار ( به استثناي بيمه گذاراني كه طبق توافق بعمل آمده در بيمه نامه نياز به نامه ندارند)
ب - تصوير دفترچه بيمه گر اول بيمه شده اصلي وفرعي 
ج - اصل كليه مدارك بستري شامل :
۱- صورت حساب بيمارستان و پزشكان ممهور به مهر بيمارستان
۲- گواهي پزشكان معالج مبني بر نوع بيماري و تعداد ويزيت ومشاوره
۳- گواهي پزشك بيهوشي (در صورت عمل جراحي)
۴- صورت حساب داروخانه ( ريز اقلام دارو و لوازم مصرفي)
۵- صورتحساب آزمايش ، سونوگرافي، راديوگرافي و...(قبض يا جوابيه)
۶- صورت حساب تجهيزات پزشكي
۷-تصوير شرح عمل وخلاصه وضيعت بيمار وسير بيماري 
۸- ساير مدارك پزشكي مربوطه
تبصره - درصورت ارائه اصل مدارك به بيمه گر اول،ارائه كپي برابر اصل كليه مدارك فوق با الصاق تصويرچك بيمه گر اول الزامي است.

مدارك لازم جهت پرداخت هزينه هاي پاراكلينيكي
 
۱- نامه بيمه گذار ( به استثناي بيمه گذاراني كه طبق توافق بعمل آمده در بيمه نامه نياز به نامه ندارند)
۲- اصل فاكتور ( قبض ) ممهور به مهر مركز درماني
۳- دستور پزشك معالج مبني بر انجام هزينه پاراكلينيكي يا تصوير جوابيه مركز تشخيصي
۱- تصوير كارت بيمه درمان ( درصورت لزوم )

 
اصطلاحات مورد نياز :
اصل همترازي- چنانچه بيمه شده در يكي از بيمارستانها ويا مراكز درماني غير طرف قرارداد با شركت بيمه بستري شود، هزينه درماني همتراز با تعرفه مراجع
درماني طرف قرارداد وياتعرفه ابلاغي محاسبه مي شود. (تعرفه همترازي از طريق وزارت بهداشت و درمان يا سنديكاي بيمه گران تعيين مي گردد)
هزينه هاي تشخيصي (پاراكلينيكي)- به كليه هزينه هايي كه به پزشك معالج جهت تشخيص نوع بيماري كمك مي كند هزينه هاي تشخيصي مي گويند.

تعريف بستري-
 در صورتيكه بيمه شدگان در مراكز درماني ( بيمارستانها ) حداقل براي مدت ۶ ساعت بستري گردند كه اين امر منجربه اقدامات درماني گردد. 

هزينه هاي طرف قرارداد با مراكز درماني-
 منظور از هزينه طرف قرارداد، هزينه اي است كه بيمه شده جهت انجام آن با استفاده از معرفي نامه به مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه البرز مراجعه نمايد.

هزينه هاي غير طرف قرارداد با مراكز درماني (متفرقه)-
 منظور از هزينه غيرطرف قرارداد، هزينه اي است كه بيمه شده جهت انجام آن مستقيمأ به مركز درماني غير طرف قرارداد با شركت بيمه البرز مراجعه و پس از انجام و پرداخت هزينه ، مدارك را جهت دريافت هزينه به بيمه گر ارائه مي دهد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.