مراحل اجرائي صدور بيمه نامه حوادث انفرادي۱.درخواست بيمه گذار/بيمه شده
۲.تكميل فرم پيشنهاد توسط بيمه گذار/بيمه شده
۳.بررسي اوليه فرم پيشنهاد توسط كارشناس واحدصدور
۴.اظهارنظرنهايي كارشناس جهت صدورياعدم صدور
۵.صدوربيمه نامه ودريافت حق بيمه

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.