سوالات متداول بيمه نامه مسئوليت- بخش دوم : بيمه نامه
بخش دوم : بيمه نامه

1. بيمه مسئوليت مدني چيست؟
خسارت جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد مي گردد و به موجب قانون عامل زيان مسئول شناخته مي شوند را مسئوليت مدني مي نامند.

2. مطالبات تامين اجتماعي در بيمه مسئوليت چيست؟
وفق تبصره يك ماده 66 قانون تأمين اجتماعي، مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده، به سازمان از اين بابت بري الذمه شود.

3. منظور از كلوزهاي بيمه اي در بيمه نامه هاي مسئوليت چيست؟
پوشش هاي مكمل بيمه نامه مي باشد، در بيمه نامه مسئوليت كارفرما، پوشش هاي اصلي شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي مي باشد اما خريداري پوشش هاي اصلي به تنهايي تمام موارد موردنظر كارفرما را پوشش نمي‌دهد لذا در صورت درخواست بيمه گذار كلوزهاي اضافي نيز با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

4. طرفين قرارداد بيمه در بيمه نامه مسئوليت چه كساني هستند؟
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.

5. جهت تعمير نماي ساختمان چه بيمه نامه اي جهت كاركنان پيشنهاد مي شود، مسئوليت خدماتي يا كاركنان ساختماني؟
بيمه نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمراني.

6. تفاوت بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي با قرارداد بيمه باربري داخلي چيست؟
در بيمه نامه هاي باربري داخلي مورد بيمه شامل محموله مي باشد و بيمه گذار صاحب كالا است و قرارداد مستقيم بين صاحبان كالا و شركت هاي بيمه اي مي باشد. اما در بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل مورد بيمه شامل مسئوليت متصديان حمل و نقل(وفق مفاد 377 الي 394 قانون تجارت) مي باشد.

7. در بيمه‌نامه مسئوليت آسانسور، مي‌توان تعهدات در طول مدت را بيشتر از ظرفيت آسانسور خريداري نمود؟
خير. به دليل اين كه هر آسانسور داراي ظرفيت مجاز بر طبق گواهي سازمان استاندارد ايران مي باشد لذا اگر ظرفيت استفاده كنندگان بيش تر از ظرفيت آن آسانسور باشد، احتمال وقوع خسارت تشديد مي شود.

8. در بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين، در صورت اخذ پوشش بيمه‌اي براي هر سه رشته نظارت، طراحي و محاسبه(بشرط داشتن مجوز مربوطه) توسط يك مهندس، مبلغ حق بيمه چگونه محاسبه مي‌گردد؟
براي هر رشته نظارت، طراحي و محاسب، بصورت جداگانه بر اساس متراژ اعلامي، وفق ضوابط تعيين نرخ محاسبه و سپس مجموع آن ها به عنوان حق بيمه اعلام مي گردد.

9. چه عواملي موجب اعمال تخفيف در بيمه مسئوليت مديران و ناجيان استخر مي‌شود؟
داشتن كپسول اكسيژن در محل فعاليت، سراميك آجدار در محوطه استخر، داشتن جعبه كمك هاي اوليه و در صورتيكه تعداد ناجيان غريق بيش از ضوابط مصوب باشد.

10. آيا در بيمه مسئوليت مديران مهد‌كودك، كاركنان مهد را هم مي‌توان بيمه نمود ؟
كاركنان مهد مي بايست بصورت جداگانه تحت عنوان بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان تحت پوشش قرار گيرند.

11. در بيمه‌نامه مسئوليت حرفه‌اي پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي خودرو چه كساني بيمه مي‌شوند ؟
شامل كليه اشخاصي كه وسايل نقليه خودرو جهت پارك در آنجا و دريافت قبض رسيد به متصدي يا مسئول پاركينگ تحويل مي نمايند.

12. چه كساني به بيمه مسئوليت مهد‌كودك نياز دارند؟
مديران مهدهاي كودك و مربيان.

13. بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان چه زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟
زماني كه كارفرما بخواهد خسارت جاني وارده به كاركنان كه در اثر فعاليت روزمره خود در محيط كاري ايجاد مي گردد و حسب قانون عامل زيان، كارفرما و يا صاحب كار شناخته مي شود تحت پوشش قرار دهد.

14. بيمه مسئوليت مدني تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو چه پوشش‌هايي را شامل مي‌شود؟
خسارات جاني و مالي ناشي از مسئوليت تعميرگاه هاي مجاز خودرو مثل آتش سوزي، انفجار، سقوط از بالابرنده، سرقت كلي و...

15. مرور زمان بيمه مسئوليت پزشكان و پيراپزشكان چه مدت و محدوده فعاليت آن ها شامل چه مكان هايي است؟
مطابق شرايط عمومي بيمه نامه، تعهدات بيمه گر، منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار است كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه رخ دهد، مشروط به اين كه ادعاي خسارت در طول مدت اعتبار بيمه نامه يا حداكثر ظرف مدت چهار سال پس از انقضاي بيمه نامه و حداكثر پس از 20 روز از اطلاع بيمه گذار به بيمه گر شده باشد. محدوده فعاليت آن ها محدوده جغرافياي جمهوري اسلامي ايران و در مراكز معتبر درماني مي باشد.

16. علت عدم پوشش كلوز اشخاص ثالث در برخي از بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان خدماتي چيست؟
ارائه پوشش اضافي كلوز 12(پوشش اشخاص ثالث) در اين رشته براي مشاغلي كه داراي بيمه نامه مجزا مي باشند ممنوع است به دليل اين كه در برخي مشاغل افرادي كه به آن محدوده فعاليت مراجعه مي نمايند بيشتر است و نوع فعاليت به گونه ايست كه احتمال خطر براي اشخاص ثالث بيشتر مي باشد بنابراين نمي توان با دريافت اضافه نرخ ريسك بزرگتري را پوشش داد.

17. تعهد بيمه گر در انواع بيمه هاي مسئوليت چيست؟
در رشته كارفرما در قبال كاركنان، جبران خسارت هاي جاني وارده به كاركنان و ساير رشته هاي مسئوليت، جبران خسارت جاني و مالي شخص ثالث طبق راي دادگاه.

18. بيمه مسئوليت شركت‌هاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در چه مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد ؟
خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث در زمان نصب، تعمير و نگهداري تابلوها توسط بيمه گذار را تحت پوشش قرار مي دهد.

19. بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در قبال اشخاص ثالث چه مواردي را بيمه مي‌نمايد؟
پوشش خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث ناشي از احداث بنا در پروژه و مجاور آن

20. آيا مي‌شود براي مدير يك باشگاه كوهنوردي و سنگ نوردي و طبيعت گردي در قبال اعضاء باشگاه، بيمه مسئوليت خريد؟
خير، باتوجه به اين كه اين نوع ورزش ها ماهيت حوادث دارند لذا در بيمه مسئوليت فاقد پوشش هستند.

21. چرا امكان صدور بيمه نامه به صورت بي نام براي فعاليت هاي شغلي با محدوده نامشخص وجود ندارد؟
به دليل محدوده گسترده و ريسك بالاي تعداد زيادي از فعاليت هاي شغلي كه اثبات احراز مسئوليت بيمه گذار در آن‌ها مبهم مي باشد.

22. در صورت صدور بيمه نامه به صورت بي نام، آيا مي توان تعداد كاركنان را با توجه به شغل مورد تصدي به تفكيك شغل در بيمه نامه مشخص كرد؟
در صورتي كه كاركنان بيمه گذار با توجه به نوع شغل مورد تصدي در بيمه نامه تفكيك گردند اين امر هم باعث كاهش حق بيمه نهايي به دليل تفكيك ريسك هر شغل مي گردد و هم روند پرداخت خسارت را تسريع مي بخشد.

23. آيا مي توان در بيمه نامه تعدادي از كاركنان را با نام و تعدادي را بي نام صادر كرد؟
در بيمه نامه هاي بانام، واحد صدور موظف است ليست اسامي كليه كاركنان بيمه گذار اعم از ثابت و دائمي و يا متغير را از بيمه گذار اخذ نموده و ضميمه بيمه نامه نمايد و در صورت تغيير در ليست مذكور صرفاً پس از اخذ درخواست كتبي بيمه گذار و از طريق صدور الحاقيه، نسبت به افزايش، كاهش و يا جايگزيني افراد اقدام نمايد. در صورتي كه بيمه گذار قادر به ارائه اسامي افراد متغير نباشد الزاماً بيمه نامه بصورت بي نام صادر مي گردد.

24. در صورتي كه كاركنان بيمه گذار داراي بيمه تأمين اجتماعي نباشند، جهت اثبات رابطه كاري، چه مداركي لازم است؟
گزارش بازرس اداره كار، قرارداد رسمي في ما بين كارفرما و كارگر و ساير مداركي كه اثبات نمايد كارگر رابطه كاري با كارفرما دارد.

25. چرا در بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما در شركت بيمه البرز، شيفت كاري همانند ساير بيمه‌ها جهت محاسبه حق بيمه لحاظ نمي گردد؟
در صورت صلاحديد واحد صدور به ازاي هر شيفت اضافي مي توان با اخذ حق بيمه مناسب تحت عنوان تشديد خطر، آن ها را تحت پوشش قرار داد.

26. علت دريافت يك نسخه از پيمان يا قرارداد در خصوص صدور بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما عمراني چيست؟
پروژه هاي عمراني بعضاً داراي محدوده فعاليت گسترده و ريسك بالايي مي باشند لذا جهت مشخص شدن محدوده دقيق فعاليت، تصوير پيمان مورد نياز است.

27. دليل بالا بودن نرخ و حق بيمه ، بيمه مسئوليت پزشكان و بيمه آسانسور نسبت به ساير شركت‌ها چيست؟
رشته پزشكان داراي ضريب خسارت بسيار بالا مي باشند و رشته آسانسور نيز مطابق اظهارات سازمان استاندارد اكثر آن‌ها داراي استاندارد مناسب نمي باشند و ريسك آن ها نيز بالاست.
1395/09/15 تاریخ ثبت :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal