معاون فني شركت بيمه البرز اعلام كرد كه پرداخت به موقع خسارت بيمه گزاران و زيانديدگان از سياست هاي راهبردي بيمه البرز است.
احمد صفرزاده در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري نقدينه، تاكيد كرد تسريع در فرآيند ارائه خدمات بيمه اي اعم انجام ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و رسيدگي وارزيابي و پرداخت خسارت ها در راس سياست ها و برنامه هاي كاري بيمه البرز است و گواه اين مدعا، رقم خسارت هاي پرداختي در سال گذشته و 5 ماهه ابتداي سال جاري است كه حدود 20 درصد اين خسارت ها بالاي يك ميليارد ريال بوده است.
وي اعلام كرد كه تاكنون خسارت قابل پرداختي در بيمه البرز وجود نداشته است كه با اعمال ملاحظاتي پرداخت نشود يا با تاخير پرداخت شود.

معاون فني بيمه البرز اعلام كرد كه اين شركت در5 ماهه اول سال جاري، بيش از يك ميليون و250 هزارفقره بيمه نامه صادر و ازمحل صدور اين بيمه نامه ها، بالغ بر7 هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كرده است.

وي با بيان اين نكته كه در اين 5 ماه، بيمه البرز 180 هزار فقره پرونده خسارت پرداخت شده نيز داشته است، افزود: در اين پرونده ها بيش از چهارهزارو750 ميليارد ريال خسارت به بيمه گزاران پرداخت شده است.

به گفته وي، بيمه البرزدراين مدت، 303 فقره خسارت بالاي يك ميليارد ريال راپرداخت كرده كه مجموع خسارت پرداختي در اين پرونده ها حدود 904 ميليارد ريال بوده است.

معاون فني بيمه البرز درعين حال به عملكرد اين شركت درسال گذشته دربخش توليد حق بيمه و پرداخت خسارت نيزاشاره كرد ويادآور شد: صدورسه ميليون و190 هزار فقره بيمه نامه با حق بيمه اي بالغ بر 18 هزار و 630 ميليارد ريال وپرداخت 13 هزارو314 ميليارد ريال خسارت در 435 هزار فقره پرونده كه 450 فقره آنها به مبلغ دو هزار و 700 ميليارد ريال بالاي يك ميليارد ريال بوده، بخشي از عملكرد بيمه البرز در سال 95 است.

وي پيش بيني كرد كه بيمه البرز در سال جاري 20هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كند كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، توليد اين ميزان حق بيمه، قابل تحقق است.

وي درباره خسارت هاي سنگين پرداخت شده ازسوي بيمه البرز ازابتداي سال 95 تاكنون گفت: پرداخت 100 ميليارد ريال خسارت يك محموله دارويي متعلق به شركت كوبل دارو، پرداخت 180 ميليارد ريال خسارت شركت مديريت نيروگاه هاي كشور(مپنا) و پرداخت 170 ميليارد ريال خسارت وارده به پروژه چاه هاي دردست حفاري درمناطق پارس جنوبي ازجمله اين خسارت ها بوده ضمن اين كه سهم بيمه البرز در خسارت چهار هزار ميليارد ريالي آتش سوزي پتروشيمي بوعلي به راهبري بيمه ايران نيز 310 ميليارد ريال بوده است كه پرداخت شده است .

صفرزاده، نسبت خسارت بيمه البرز را در سال گذشته را 71 درصد خواند و اظهار داشت: سرعت در رسيدگي به پرونده هاي خسارت و پرداخت خسارت دركوتاه ترين زمان ممكن و همچنين افزايش شفافيت در حساب ها، ازشاخصه هاي مهم اين شركت است.

وي بيمه البرز رابا سرمايه چهارهزارميليارد ريالي داراي بالاترين سرمايه دربين شركت هاي بيمه خصوصي دانست و گفت: اين شركت در سطح يك توانگري مالي قرار دارد و مقام نخست كاربرد فناوري را دربين شركت هاي بيمه به خود اختصاص داده ضمن اين كه از لحاظ ظرفيت نگهداري در بين شركت هاي بيمه خصوصي، با حدود دوهزار و800 ميليارد ريال ظرفيت نگهداري، در رتبه دوم قراردارد.

معاون فني بيمه البرز، كسب رتبه نخست شفافيت گزارشگري مالي را در بين شركت هاي بيمه به انتخاب بيمه مركزي از ديگر موفقيت هاي اين شركت خواند .

وي درباره پوشش بيمه اي بانك ملي گفت: اين پوشش بيمه اي شامل پوشش درمان بيمارستاني كاركنان و بيمه مرهونات اين بانك بزرگ دولتي است كه باهمكاري خوب في مابين بيمه البرز وبانك ملي براي چهارمين سال پياپي با موفقيت اجرا مي گردد.

صفرزاده درباره ارائه نرخ هاي غيرفني در صنعت بيمه اظهار نظر كرد و گفت: آزادسازي تعرفه ها ماهيتاً تفكر خوبي بود كه البته با يك تعجيل صورت گرفت و با توجه به اين كه با ايجاد شركت هاي بيمه خصوصي درصنعت بيمه همزمان شد، نتوانست آن گونه كه بايد، اثرات مثبت خود را نشان دهد.

وي در توضيح اين موضوع اظهارداشت: با آزادسازي تعرفه ها، شركت هاي بيمه براي گرفتن سهم خود از كيك صنعت بيمه، در تعامل با بيمه گزاران، وارد يك رقابت غيرفني بدون رعايت محاسبات فني و بيمه گري شدند كه تبعات آن در كوتاه مدت براي شركت هاي بيمه و دربلندمدت براي بيمه گزاران ناخوشايند است.

معاون فني بيمه البرز خاطرنشان كرد: به تبع ارائه نرخ هاي غيرفني، شركت ها در عمليات بيمه گري دچار زيان شده و درايفاي تعهدات خود با موانع ومشكلات اساسي مواجه مي شوند و بيمه گزاران هم دربلندمدت در دريافت خدمات و خسارات خود به مشكل برخواهند خورد.

وي تاكيد كرد: در يك بازار حرفه اي و بالغ، حق بيمه بايد متناسب با درجه و دامنه ريسك تعيين شود و خسارت هم با توجه به مباني و شرايط بيمه نامه ها بايد پرداخت شود بنابراين در بازار رقابتي با رويكرد حرفه اي، شاخص و معيار انتخاب بيمه گر از جانب بيمه گزاران، كيفيت خدمات بيمه اي است نه اينكه با ارائه نرخ هاي غيرحرفه اي شالوده و اساس ساختار صنعت بيمه و پايداري فعاليت موسسه بيمه دچار تزلزل و سستي شود.

صفرزاده گفت: آزادسازي تعرفه ها، يك الزام و ضرورت براي توسعه صنعت بيمه بود اما اگر در يك بازه زماني 5 تا 10 ساله به صورت رشته اي اتفاق مي افتاد نتايج بهتري را در پي مي داشت.

وي ادامه داد: البته با توجه به سياست هاي بيمه مركزي در بخش نظارت مالي و كنترل بر رعايت شوراي عالي بيمه مثلا به موجب آيين نامه 76 مبني بر اين كه شركت هاي بيمه بايد در بيمه نامه هاي با سرمايه بالا، قبل از صدور، نرخ و شرايط را به تاييد بيمه مركزي برسانند، يا الزامات مرتبط با آيين نامه هاي توانگري مالي ، نحوه منظور نمودن ذخاير ، احراز صلاحيت هاي فني و ... انتظارمي رود كه صنعت بيمه همگام با توسعه اقتصادي كشور، رو به توسعه باشد.

معاون فني بيمه البرز در ارتباط با تركيب پورتفوي صنعت بيمه اظهار داشت: حدود70 درصد پورتفوي صنعت بيمه متعلق به دو رشته بيمه شخص ثالث خودرو و حوادث راننده با سهم 45 درصدي و بيمه درمان با سهم 25 درصدي است درحالي كه اين دو رشته زيان ده بوده و بيشترين سهم از خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده اند.

وي ميزان حق بيمه توليدي صنعت بيمه را در سال گذشته حدود 280 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و اظهار داشت: 45 درصد اين مبلغ از فروش بيمه نامه هاي شخص ثالث و حوادث راننده به دست آمده است، رشته اي كه ازلحاظ ماهيت، يك رشته اجباري است كه ارزيابي ريسك و گرفتن حق بيمه فني متناسب با ريسك و همچنين ارزيابي خسارت در آن، عملا از اختيار بيمه گران خارج است. به عبارت ديگر حق بيمه را مصوبه هيات وزيران با توجه به مصلحت انديشي هاي اجتماعي و ملاحظات براي تامين حقوق زيانديدگان بيمه و ديه را هم محاكم قضايي تعيين مي كنند.

صفرزاده تصريح كرد: درحالي كه 45 درصد حق بيمه توليدي صنعت بيمه متعلق به بيمه شخص ثالث و حوادث راننده و 25 درصد حق بيمه مختص به رشته درمان است، سهم اين دو رشته از خسارت هاي پرداختي به ترتيب 48 درصد و 30 درصد است.

وي درعين حال، رشته هاي بيمه مهندسي، انرژي، باربري و آتش سوزي را نسبت به دو رشته ثالث خودرو و درمان از جمله رشته هاي با بازده مثبت صنعت بيمه عنوان كرد .

به گفته معاون فني بيمه البرز، براي هواپيما سه ريسك تحت پوشش قرارمي گيرد كه شامل بدنه، حوادث سرنشين و خدمه ومسووليت هواپيما در قبال اشخاص ثالث است كه ويژگي و ماهيت ريسك اين رشته از تواتر كم و شدت بالا برخوردار است به عبارتي، وقوع خسارت و حادثه در اين رشته و همچنين رشته هايي نظير بيمه هاي انرژي و بيمه پروژه هاي نفت و گاز يا حوادثي مانند زلزله، سيل، طوفان در خطرات تبعي بيمه هاي آتش سوزي با تعداد كم محتمل بوده ليكن درصورت وقوع ازحجم خسارت بالايي برخوردار است.
1396/06/16 تاریخ ثبت :
336 تعداد بازدید :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal